Niezależna Telewizja Lokalna należy do Grupy TVN
Ustaw tvntl.pl jako stronę startową
Środa, 16 sierpnia 2017 r.
imieniny: Joachima, Rocha
NTL z satelity

UWAGA zmiana transpondera!

wfosigw

odbior banner

Regulamin konkursu smsowego

Poniżej zamieszczony jest nowy regulamin konkursu smsowego.
Regulamin Konkursu „Jutro weekend”
 

§ 1

Postanowienia ogólne

1.      NTL Radomsko sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku, przy ul. 11go Listopada 2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS: 0000114461 jest organizatorem, zwanym dalej „Organizator” konkursu na czas dla widzów audycji (dalej „Audycja”) „Jutro weekend”, zwanego dalej „Konkursem”.

2.      Konkurs będzie prowadzony od dnia 8 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r. (w edycjach tygodniowych – od piątku od godz.18.30 do następnego piątku do godz.12.00).

3.      Aby otrzymać nagrodę edycji, Uczestnik musi prawidłowo i w najszybszym spośród wszystkich uczestników czasie w trakcie jednej edycji Konkursu odpowiedzieć na 1 pytanie zadane mu w SMS-ie wysłanym na jego telefon komórkowy po dokonaniu rejestracji w konkursie. Liczy się czas odpowiedzi na pytanie od momentu zarejestrowania hasła zgłoszeniowego nadesłanego przez Uczestnika w systemie konkursowym do momentu otrzymania przez system konkursowy prawidłowej odpowiedzi na pytanie od Uczestnika. Uczestnik Konkursu musi też spełnić pozostałe wymagania określone Regulaminem Konkursu.

5.   Udział w Konkursie jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci Plus, Era, Orange i Play.

6. Pracownicy NTL Radomsko sp. z o.o., Asseco Poland S.A., PTK Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.A., Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. i P4 Sp. z o.o. oraz członkowie ich najbliższych rodzin nie mogą brać udziału w Konkursie

 
§ 2
Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.      W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które spełniły wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem.

2.      Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać SMS o treści NTL pod numer 7127 Opłata za każdy wysłany SMS wynosi 1,22 zł z VAT (1 zł + VAT).

3.      Po zarejestrowaniu się w systemie nadawca SMS-a staje się uczestnikiem Konkursu i otrzymuje w zwrotnym SMSie pytanie konkursowe.

4.      W celu zwiększenia szansy na wygraną każdy Uczestnik może zgłosić się do Konkursu wielokrotnie.

5.      W celu weryfikacji uczestnika i/lub wydania zwycięzcy nagrody konkursowej, uczestnik Konkursu jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i numeru telefonu.

6.      Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania zwycięzcy Konkursu może być ujawnione publicznie w programie „Już weekend” lub na stronie internetowej www.tvntl.pl

7.      Organizator ustanawia, że w konkursie honorowane będą odpowiedzi na pytania konkursowe przesyłane w SMS-ach konkursowych w czasie nie krótszym niż 5 sekund.

 
§ 3
Przebieg Konkursu

1.      Konkurs polega na wysłaniu SMS-a o treści NTL w czasie trwania Konkursu, w dowolnej jego edycji. Na numery telefonów Uczestników zgłaszających się w edycji Konkursu zostanie przesłane przez Organizatora jedno pytanie konkursowe na które należy odpowiedzieć wysyłając SMS zawierający literę oznaczającą poprawną - zdaniem Uczestnika Konkursu – jedną odpowiedź. Jedna osoba, która najszybciej w edycji Konkursu odpowie poprawnie na zadane pytanie wygra nagrodę przewidzianą dla edycji Konkursu.

2.      Liczy się czas odpowiedzi na pytanie od momentu zarejestrowania hasła zgłoszeniowego nadesłanego przez Uczestnika w systemie konkursowym do momentu otrzymania przez system konkursowy prawidłowej odpowiedzi na pytanie od Uczestnika, ale nie krótszy niż 5 sekund.

3.      Przyznanie nagrody jej Zwycięzcy zostanie potwierdzone po zakończeniu edycji w trakcie połączenia telefonicznego zainicjowanego przez Organizatora Konkursu, a następującego po informacji w SMSie mówiącej o uzyskaniu najlepszego czasu w Konkursie i wygraniu nagrody.

4.      W chwili połączenia telefonicznego uczestnik poda dane, o których mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu, potrzebne do weryfikacji i ustalenia osoby uczestnika.

5.      Próba uzyskania połączenia z uczestnikiem pod numer telefonu, z którego przesyłał wiadomości SMS w konkursie podejmowana jest nie więcej niż dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony uczestnika i czterech sygnałów przy sygnale zajętości. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów lub zgłoszenia poczty głosowej ponawia się próbę połączenia, nie więcej jednak niż jednokrotnie. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest ponownie - według opisanej procedury.

6.      Jeżeli pomimo podjęcia próby zrealizowania połączenia telefonicznego z uczestnikiem Konkursu, połączenia tego nie uda się uzyskać lub wprawdzie połączenie będzie zrealizowane, ale osoba nie potwierdzi udziału w Konkursie – kwalifikacja uczestnika zostanie anulowana całkowicie także w zakresie informacji o wygranej przesłanej SMS-em - i nastąpi wyłonienie i przyznanie nagrody kolejnej osobie, która miała następny w kolejności najkrótszy czas, w jakim udzieliła poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

§ 4
Nagrody
 

1.    W każdej edycji Konkursu do wygrania jest nagroda rzeczowa, zestaw upominkowy lub nagroda gotówkowa.

2.    Warunkiem wydania nagrody podlegającej opodatkowaniu jest uiszczenie przez zwycięzcę należnego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości brutto nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku nagrody gotówkowej w tym Konkursie należność równa 10% podatku zostanie potrącona przed wydaniem nagrody jej zwycięzcy.

3.    Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną nagrodę.

4.    Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna. Nie odebrana nagroda pozostaje własnością Organizatora.

5.    Nagrody zostaną przekazane ich zwycięzcom we wskazanym przez Organizatora miejscu i terminie.

 
§ 5
Postępowanie reklamacyjne

1.    Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres: NTL Radomsko sp. z o.o., ul. 11go Listopada 2, 97-500 Radomsko, z dopiskiem „Konkurs telefoniczny” w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca się z przedstawicieli NTL.

2.      W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia pisma Organizatorowi.

3.      Reklamacje złożone przez uczestników będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4.      Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

5.      Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

6.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy w celu wzięcia udziału w Konkursie.

 
§ 6
Publikacja Regulaminu Konkursu

Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora (ul. 11-go Listopada 2, 97-500 Radomsko) oraz na www.tvntl.pl

 
§ 7

Ochrona danych osobowych

1.      Dane osobowe Zwycięzców Konkursu są przetwarzane przez Organizatora
(NTL Radomsko sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku, 97- 500, ul. 11-go Listopada 2), wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania Nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (to jest miejscowości) zwycięzcy Konkursu, w tym również w ramach Audycji - nie dłużej niż przez okres  przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.

2.  Organizator będzie przechowywał Dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3.  Organizator konkursu nie będzie przekazywał Danych osobowych innym podmiotom.

4.   Organizator Konkursu może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora. W przypadku, w którym Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka będzie zarejestrowana podczas rozmowy telefonicznej w postaci pliku multimedialnego. O dokonywaniu rejestracji rozmowy Uczestnik Konkursu będzie poinformowany.

5.  Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych,
w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: ”NTL sp. z o.o., ul. 11-go Listopada 2, 97-500 Radomsko”

6. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie Danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zwycięzcy Konkursu może prowadzić do odmowy przyznania prawa do Nagrody lub odmowy jej wydania.

7. W celu ułatwienia Uczestnikowi Konkursu kontaktu w sprawie odbioru Nagrody, podania swoich Danych osobowych i udzielenia zgody na ich przetwarzanie Organizator zapewnił dostęp do specjalnej skrzynki mailowej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 
 
§ 8
Postanowienia końcowe

1.      Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

2.      Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu z ważnych powodów.

3.      W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Organizator poda taką informację do publicznej wiadomości w sposób określony dla publikacji Regulaminu.

4.      We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyzje podejmuje Organizator Konkursu.

5.      Wysłanie SMS-a przez osobę biorącą udział w Konkursie jest traktowane jako wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o rozpoczęciu nowej edycji Konkursu.

 
 TVNTVN24Agency

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej o cookies i jak je usunąć zobacz naszą politykę prywatności.