Niezależna Telewizja Lokalna należy do Grupy TVN
Ustaw tvntl.pl jako stronę startową
Piątek, 18 sierpnia 2017 r.
imieniny: Heleny, Bronisława
NTL z satelity

UWAGA zmiana transpondera!

wfosigw

odbior banner

Regulamin komentarze/pozdrowienia w programie Już weekend

Regulamin KOMENTARZE/POZDROWIENIA w NTL Radomsko
 
§ 1
Postanowienia ogólne

1.      NTL Radomsko sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku, przy ul. 11go Listopada 2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS: 0000114461, zwana dalej „NTL” jest Organizatorem, a TVN S.A. współorganizatorem serwisu związanego z przesyłaniem komentarzy w programie Już weekend na antenie NTL Radomsko, zwanego dalej „Serwisem”.

2.      Serwis zostanie przeprowadzony w okresie od 16 stycznia 2010 roku do odwołania.

3.      Celem Serwisu jest promocja programu Już weekend, zwanego dalej „Audycją”.

5.   Udział w Serwisie możliwy jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci Orange, Era, Plus i Play.

6.   Pracownicy NTL sp. z o.o., TVN S.A. Asseco Poland S.A., PTK Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.A., Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. i P4 Sp. z o.o. oraz członkowie ich najbliższych rodzin nie mogą brać udziału w Serwisie i/lub Konkursie.

 
§ 2
Warunki uczestnictwa w Serwisie

Uczestnikami Serwisu mogą być osoby pełnoletnie, które spełniły wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem.

Aby wziąć udział w serwisie należy przesłać przez SMS swój komentarz do tematu poruszanego w Audycji lub pozdrowienia.

Aby wziąć udział w Serwisie za pośrednictwem telefonu komórkowego należy wysłać SMS o treści NTL.[treść komentarza/pozdrowień] pod numer 7327.

Po zarejestrowaniu się w systemie nadawca SMS-a staje się Użytkownikiem Serwisu.

Opłata za każdy wysłany pod numer 7327 SMS wynosi 3,66 zł brutto (3 zł + VAT).

W celu weryfikacji uczestnika Serwisu i/lub Konkursu o którym mowa w par. 4 Uczestnik jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz innych danych żądanych przez Organizatora.

Imiona, nazwiska i numery telefonów zwycięzców nagród w Konkursie mogą być ujawnione publicznie w czasie trwania Audycji oraz na www.tvntl.pl.

 
§ 3
Przebieg Serwisu

1.     Aby wziąć udział w Serwisie należy wysłać SMS o treści NTL.komentarz/pozdrowienie pod numer 7327 w przedziale czasowym określonym przez prowadzącego Audycję.

2.     Wybrane komentarze mogą być wyemitowane podczas trwania Audycji.

3.     Prowadzący Audycję mogą w jej trakcie kontaktować się telefonicznie z wybranymi użytkownikami na podane przez nich numery telefonów.

4. Uczestnik nie może w jakikolwiek sposób reklamować lub promować w swoim komentarzu/ pozdrowieniu i/lub wystąpieniu wykonanym na cele Serwisu, jakichkolwiek towarów, usług i/lub podmiotów.

5. Komentarze nie mogą zawierać słów, sformułowań, treści wulgarnych lub obraźliwych. W przypadku wystąpienia tego typu treści mogą one nie być wyemitowane oraz Jury Konkursowe ma prawo nie zakwalifikować komentarza do Konkursu, o którym mowa w § 4 regulaminu.

 
§ 4
Konkursy organizowane w ramach Serwisu

1.      W ramach Serwisu okazjonalnie mogą być organizowane konkursy. W ramach Konkursu mogą być przyznawane nagrody.

2.      Konkursy będą związane z komentarzami przesyłanymi przez Użytkowników Serwisu do Audycji. Jeżeli Organizator nie określi inaczej Konkursy będą polegać na wyborze przez Jury konkursowe najciekawszych komentarzy przesyłanych do Audycji.

3.      Jury składające się z przedstawicieli Organizatora będzie obradować po zakończeniu Konkursu każdorazowo ogłaszanego w Audycji. Werdykt jury zostanie podjęty zwykłą większością głosów.

4.      Ze wszystkich obrad Jury zostaną sporządzone protokoły, zawierający opis działania, głosowania oraz rozkład głosów Jury. Protokół będzie dostępny w siedzibie Organizatora.

5.      Przyznanie przez Jury nagrody zostanie potwierdzone Zwycięzcom w trakcie połączenia telefonicznego, zainicjowanego przez Organizatora Konkursu.

6.      W chwili połączenia telefonicznego uczestnik poda dane, o których mowa w § 2 ust. 6 Regulaminu, potrzebne do weryfikacji i ustalenia osoby Użytkownika.

7.      Próba uzyskania połączenia z Użytkownikiem Serwisu na numer telefonu z którego przesyłał wiadomości SMS w Konkursie podejmowana jest nie więcej niż dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony uczestnika i czterech sygnałów przy sygnale zajętości. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów lub zgłoszenia poczty głosowej ponawia się próbę połączenia, nie więcej jednak niż jednokrotnie. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest jednokrotnie - według opisanej procedury.

8.      Jeżeli pomimo podjęcia próby zrealizowania połączenia telefonicznego z Użytkownikiem połączenia tego nie uda się uzyskać lub wprawdzie połączenie będzie zrealizowane, ale osoba nie potwierdzi udziału w Konkursie – kwalifikacja uczestnika zostanie anulowana całkowicie - i nastąpi wyłonienie i przyznanie nagrody kolejnej osobie, spełniającej wymogi procedury opisanej w ust.2 niniejszego paragrafu. Ta procedura jest ponawiana aż do momentu rozdysponowania wszystkich nagród przewidzianych w Konkursie.

 
§ 4
Nagrody

1.      W przypadku organizowania Konkursu w Audycji „Już weekend” każdorazowo będzie podawana informacja o liczbie i rodzaju nagród w Konkursie.

2.      Nagrody wygrane w Konkursie zostaną wysłane zwycięzcom na koszt Organizatora albo odebrane przez zwycięzców w terminach i miejscach wskazanych przez Organizatora.

3.      Zwycięzcy nagród w Konkursie w każdym przypadku osobno zostaną poinformowani czy nagrody podlegają lub nie podlegają opodatkowaniu.

4.      Jeżeli Zwycięzca w terminie określonym w ust. 2 powyżej, nie odbierze nagrody lub Organizator nie będzie w stanie skontaktować ze Zwycięzcą w ciągu tego terminu, wówczas nagroda pozostaje własnością Organizatora NTL Radomsko.

5.      Warunkiem wydania nagrody, gdy podlega ona opodatkowaniu, jest uiszczenie przez Zwycięzcę należnego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości brutto tej nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.      Organizator nie zwraca kosztów podróży ani innych kosztów poniesionych przez uczestników Konkursów w związku z realizacją nagrody.

 
§ 5
Postępowanie reklamacyjne

1.   Reklamacje związane z Serwisem i/lub Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres: NTL Radomsko, ul.11go Listopada 2, 97-500 Radomsko, z dopiskiem „Serwis i/lub Konkurs Komentarz w NTL Radomsko”. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca się z przedstawicieli Organizatora.

2.   W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia reklamacji Organizatorowi.

3.   Reklamacje złożone przez uczestników będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4.   Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

5.   Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

6.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy w celu wzięcia udziału w Serwisie.

 
§ 6
Publikacja Regulaminu

Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora (ul. 11go Listopada 2, 97-500 Radomsko) oraz na stronie www.tvntl.pl

 
§ 7

Ochrona danych osobowych

1.   Uczestnik, o którym mowa w § 2 ust. 6 Regulaminu wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu oraz wydania nagrody zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

2.      Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

3.      Podanie danych jest dobrowolne.

 

§ 8
Postanowienia końcowe

1.      Uczestnictwo w Serwisie i Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

2.      Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia Serwisu i/lub Konkursu z ważnych powodów.

3.      W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Organizator  oda taką informację do publicznej wiadomości w sposób określony dla publikacji Regulaminu.

4.      We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyzje podejmuje Organizator Serwisu i/lub Konkursu.

5.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy w celu wzięcia udziału w Serwisie i/lub Konkursie.

 
 TVNTVN24Agency

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej o cookies i jak je usunąć zobacz naszą politykę prywatności.