Niezależna Telewizja Lokalna należy do Grupy TVN
Ustaw tvntl.pl jako stronę startową
Środa, 16 sierpnia 2017 r.
imieniny: Joachima, Rocha
NTL z satelity

UWAGA zmiana transpondera!

wfosigw

odbior banner

Regulamin "Pocztówka z wakacji" 2012

Regulamin głosowania i konkursu „Pocztówka z wakacji”

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. NTL Radomsko Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku przy ul. 11 Listopada 2, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS: 0000114461 zwaną dalej „NTL” lub ”Organizatorem” oraz TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000374849 są współorganizatorami głosowania i konkursu, dalej określanego jako Plebiscyt, na najciekawsze zdjęcie z wakacji prowadzonego w audycji „Jutro/Już weekend” (dalej „Audycja”). Fundatorem nagród w Konkursie jest NTL Radomsko Sp. z o.o.

 2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie przez widzów Audycji nadawanej w programie NTL Radomsko (dalej „Program”) najciekawszego zdjęcia z wakacji przesłanego przez widzów Audycji do NTL, spośród 10 zdjęć wybranych spośród wszystkich zgłoszonych do Plebiscytu w preeliminacjach, przez Jury Konkursowe powołane przez NTL, o którym mowa w par. 4 niniejszego Regulaminu.

 3. Plebiscyt polega na głosowaniu przez SMS na jedno z 10 zdjęć wybranych w preeliminacjach, w celu wybrania jednego, najciekawszego, który - zdobywając największą liczbę głosów w głosowaniu - zwycięży w Plebiscycie.

 4. Zgłaszanie zdjęć do preeeliminacji rozpoczyna się 5 lipca 2012. Głosowanie SMS będzie się odbywać od 29 września do 20 października 2012.

 5. Głosowanie SMS na wybrane zdjęcia w Plebiscycie dokonuje się przez wysłanie wiadomości tekstowej SMS. Udział w głosowaniu możliwy jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play oraz Sferia i Cyfrowy Polsat.

 6. Pracownicy TVN Media Sp. z o.o., NTL Radomsko Sp. z o.o., Asseco Poland S.A., PTK Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.A., Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., Avanstis S.A. oraz członkowie ich najbliższych rodzin nie mogą brać udziału w głosowaniu.

 7. W Plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które spełniają wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem.

 

 § 2

PRZEBIEG PLEBISCYTU

 1. Zgłaszanie zdjęć do preeeliminacji rozpoczyna się od dnia 5 lipca 2012. Zdjęcia należy przesyłać pod adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Zdjęcia powinny spełniać następujące warunki: rozmiar do 2 MB, tylko 1 zdjęcie od każdego zgłaszającego.

 2. Zdjęcia w preeliminacjach oceniane będą przez Jury Konkursowe. Organizator powołuje 3-osobowe Jury Konkursowe, które po zapoznaniu się z nadesłanymi zgłoszeniami wybierze 10 (dziesięć) jego zdaniem najciekawszych i najbardziej oryginalnych zdjęć, które zostaną poddane głosowaniu SMS widzów. Jury Konkursu podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 3. Głosowanie SMS w Plebiscycie odbywa się przez SMS na numerze 7222. W celu oddania głosu na wybrane zdjęcie w treści wiadomości SMS należy wpisać odpowiednio NTL.1, NTL.2, NTL.3 itd. do NTL 10, gdzie cyfry są przyporządkowane zdjęciom poddanym głosowaniu SMS, na które widzowie będą oddawać głosy. Wiadomość powinna być zapisana bez odstępów, kropek i przecinków, wyłącznie cyfrowo.

 4. Koszt wysłania jednego SMS-a pod numer 7222 wynosi 2 zł + VAT (2,46 zł z VAT).

 5. Każdy głosujący może wysłać dowolną liczbę SMSów. Koszt wysłania każdego SMSa pod numer 7222 wynosi 2 zł + VAT.

 6. W przypadku wysłania wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS, zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość SMS nie została poprawnie rozpoznana.

 7. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczany do sumy oddanych w Plebiscycie głosów.

 8. W jednym SMS-ie można oddać głos na jedno tylko zdjęcie.

 9. Poprawne głosy SMS oddane w czasie przewidzianym na głosowanie w Plebiscycie ustalą wynik i zwycięskie zdjęcie. W głosowaniu wygra zdjęcie, która otrzyma największą liczbę głosów SMS w czasie trwania Plebiscytu. W przypadku remisu głosów dla dwóch lub więcej zdjęć zdecyduje Komisja. Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się w Audycji w dniu 27.10.2012r.

  10. Autor zwycięskiego zdjęcia otrzyma nagrodę w postaci gadżetów ufundowanych przez NTL Radomsko, książek od wydawnictwa MK Studio i album fotograficzny od Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa.

 

§ 3

ZGODY I PRAWA DO WYKORZYSTANIA ZDJĘĆ

 1. Udział w Plebiscycie oznacza, że osoba fizyczna zgłaszająca zdjęcie do udziału w Plebiscycie (dalej „Zgłaszający”) wyraża zgodę na publiczne ujawnienie jego wizerunku zawartego na zdjęciu oraz imienia i nazwiska (ewentualnie innych danych) w programie telewizyjnym NTL oraz na portalu internetowym NTL.

 2. Zgłaszający oświadcza także, że wizerunki oraz imiona i nazwiska innych osób widocznych na zdjęciu/zdjęciach lub ujawniających na zdjęciu/zdjęcia swoje dane, Zgłaszający przekazuje NTL w ramach Plebiscytu za zgodą tych osób lub na własną odpowiedzialność, jednocześnie oświadczając, że w przypadku zgłoszenia się osób których wizerunki lub imię i nazwisko znajduje się na zdjęciu/zdjęciach do NTL z zastrzeżeniem związanym z ujawnieniem ich wizerunku, imienia i nazwiska, Zgłaszający bierze na siebie całą odpowiedzialność za to działanie oraz jego konsekwencje i kary nałożone zgodnie z prawem.

 3. Zgłaszający oświadcza także, że przekazuje nieodpłatnie NTL w ramach Plebiscytu prawo autora zdjęcia/zdjęć oświadczając jednocześnie, ze w przypadku zgłoszenia się do NTL osób roszczących sobie prawo autorstwa do zdjęcia/ zdjęć użytych w Plebiscycie, a zgłoszonych przez Zgłaszającego, Zgłaszający bierze na siebie całą odpowiedzialność za swoje działanie oraz jego konsekwencje i kary nałożone zgodnie z prawem.

 4. Poprzez przesłanie zdjęcia/zdjęć do Plebiscytu Zgłaszający potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 5. Poprzez przesłanie zdjęcia/zdjęć do Plebiscytu Zgłaszający wyraża zgodę na gromadzenie, ujawnianie i przetwarzanie jego danych osobowych przez TVN. Zgłaszający wyraża również zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi przez NTL, w szczególności dla potrzeb emisji telewizyjnej Audycji związanej z Plebiscytem.

 6. Warunkiem udziału w Plebiscycie jest przesłanie przez Zgłaszającego na wskazywany w Audycji adres wykonanego przez siebie zdjęcia zgodnego z tematem Plebiscytu.

 7. Zgłaszający przesyłając zdjęcie/zdjęcia do Plebiscytu wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie jego/ich rozpowszechnianie w portalu internetowym NTL i nadawanie (pokazywanie) ich w ramach Audycji NTL.

 8. Zgłaszający upoważnia NTL do decydowania o sposobie oznaczenia (i podpisywania) nadesłanego przez Zgłaszającego zdjęcia/zdjęć z podanymi przez Zgłaszającego danymi w celu ich opisania, w tym do usuwania słów wulgarnych i obraźliwych jeśli takie znajdą się w podanych przez Zgłaszającego danych.

 9. Udzielone przez Zgłaszającego zezwolenie oraz licencja, o których mowa w ustępach powyżej nie są ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnoszą się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

 10. NTL przysługuje prawo przeniesienia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, a w szczególności udzielania licencji, sublicencji oraz wyrażania stosownych zezwoleń i/lub zgód.

 11. Przesyłając zdjęcie/zdjęcia Zgłaszający oświadcza, że:
  a) ma pełne prawo do dysponowania nim oraz że przysługują mu do niego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania ze zdjęcia/zdjęć obejmujące w szczególności prawo do jego udostępniania i rozpowszechniania zgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 12. Zgłaszający przesyłając do NTL zdjęcie/zdjęcia ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

 13. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, przesyłanie zdjęcia/zdjęć zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu zdjęcia/zdjęć.

 14. Wyłącznie NTL  przysługuje prawo decydowania o tym, czy konkretne zdjęcie/zdjęcia zgłoszone przez Zgłaszającego do Plebiscytu zostaną zamieszczone i rozpowszechniane w Audycji i Plebiscycie.

§ 4

Obliczanie głosów widzów

 1. Ważne SMS-y z głosem oddanym na wybrane zdjęcie można oddawać w przedziale czasowym określonym w tym Regulaminie, jednak nie później niż do momentu zakończenia głosowania. W przypadku nie dostarczenia oddanego głosu - z przyczyn od Współorganizatorów niezależnych - do systemu TVN Media Sp. z o.o. w czasie trwania głosowania - głos nie bierze udziału w ustalaniu wyniku głosowania i Plebiscytu.

 2. W sytuacji, gdy dwa zdjęcia otrzymają taką samą liczbę głosów w głosowaniu widzów, o wygraniu rywalizacji i przyznaniu nagrody zadecyduje godzinna dogrywka w głosowaniu widzów. Godzinna dogrywka zostanie ogłoszona w Audycji, a głosy w jej czasie oddane zostaną zsumowane z głosami oddanymi w czasie głosowania. Start i zakończenie dogrywki zostanie ogłoszony w Audycji. Jeżeli jedna godzinna dogrywka nie przyniesie jednoznacznego rozstrzygnięcia, zostanie ogłoszona kolejna dogrywka lub dogrywki, odbywające się na takich samych zasadach jak wyżej opisane.

 3. Głosy widzów otrzymane po zamknięciu głosowania nie będę brane pod uwagę w obliczaniu wyniku Plebiscytu.

 

§ 4
Konkurs dla widzów biorących udział w głosowaniu

 1. Dla osób biorących udział w głosowaniu Organizatorzy organizują Konkurs, w którym przewidziane są nagrody.

 2. Spośród wszystkich osób, które w terminie określonym niniejszym regulaminem oddały prawidłowe głosy, zostaną wyłonieni uczestnicy (dalej „Uczestnicy”), którzy staną przed szansą wygrania nagród, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 Regulaminu.

 3. Do dnia 31.10.2012 r. przedstawiciele Organizatora będą się kontaktować telefonicznie z wyłonionymi Uczestnikami, którzy staną przed szansą wygrania nagród przewidzianych w Konkursie. Warunkiem przyznania nagrody wyłonionemu Uczestnikowi jest udzielenie przez Uczestnika w trakcie połączenia telefonicznego z przedstawicielem Organizatora prawidłowej odpowiedzi na zadane Uczestnikowi pytanie. Pytanie dotyczyć będzie wiedzy o Audycji i/lub programie NTL. Pierwsza udzielona odpowiedź jest wiążąca.

 4. Próba uzyskania połączenia na numer telefonu, z którego widz wysyłał SMS-y podejmowana jest nie więcej niż dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Uczestnika. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów lub zgłoszenia poczty głosowej ponawia się próbę połączenia, nie więcej jednak niż jednokrotnie. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy, próba ponownego połączenia podejmowana jest ponownie jednokrotnie - według opisanej wyżej procedury.

 5. Jeżeli pomimo podjęcia próby zrealizowania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem, połączenia tego nie uda się uzyskać lub wprawdzie połączenie będzie zrealizowane, ale osoba nie potwierdzi udziału w Plebiscycie lub odpowie nieprawidłowo na zadane pytanie – kwalifikacja Uczestnika jest anulowana a próba wyłonienia zwycięzcy, jest powtarzana wg procedury opisanej powyżej.

 6. Imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania zwycięzców w Konkursie mogą być ujawnione w Audycji po uzyskaniu uprzedniej zgody od zwycięzców.

 7. W celu weryfikacji Uczestnika i/lub wydania zwycięzcy nagrody, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i potwierdzenia numeru telefonu.

 

§ 5
Nagrody

 1. W Konkursie do wygrania są 3 (trzy) nagrody. Każdą z nagród jest zestaw gadżetów NTL.

 2. Nagrody przypadną w udziale Uczestnikom wyłonionym spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy spełnili wymagania opisane w par. 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

 3. Nie ma możliwości zamiany nagród na inne nagrody ani ekwiwalent w gotówce. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna.

 4. Niewygrane lub nieodebrane nagrody pozostają własnością Organizatora.

 

§ 6
Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z głosowaniem mogą być kierowane do Organizatorów wyłącznie w formie pisemnej, na adres: NTL Radomsko: ul. 11 Listopada 2, 97-500 Radomsko, z dopiskiem „Komisja Sprawdzająca – Pocztówka z wakacji”, w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

 2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca się z przedstawicieli Organizatora.

 3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia jej do Organizatora.

 4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 5. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

 6. Decyzja Komisji Sprawdzającej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

 7. Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne świadczone przez operatorów, z których korzystać będą głosujący. Reklamacje związane z usługami telekomunikacyjnymi mogą być kierowane wyłącznie do operatora.

 

§ 7
Zmiany Regulaminu

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, a także możliwość zawieszenia, przerwania lub odwołania Plebiscytu i/lub Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną, prawomocnym wyrokiem sądu, decyzją administracyjną, zmianą obowiązującego prawa, siłą wyższą w rozumieniu prawa cywilnego lub zmianą linii programowej NTL, o czym Organizatorzy powiadomią w sposób określony w § 8 Regulaminu.

 

§ 8
Publikacja Regulaminu

Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w siedzibie NTL Radomsko Sp. z o.o. i TVN Media Sp. z o.o. (ul. 11 Listopada 2, 97-500 Radomsko i/lub ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa) oraz na www.tvntl.pl.


§ 9
Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe zwycięzców Konkursu są przetwarzane przez jednego z Organizatorów
  (NTL Radomsko Sp. z o.o., z siedzibą ul. 11 Listopada 2, 97-500 Radomsko), wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (to jest miejscowości) zwycięzcy Konkursu, w tym również w ramach Audycji - nie dłużej niż przez okres  przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
  z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 3. Organizator Konkursu nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom.

 4. Organizator Konkursu może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora. W przypadku, w którym Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka będzie zarejestrowana podczas rozmowy telefonicznej w postaci pliku multimedialnego. O dokonywaniu rejestracji rozmowy Uczestnik Konkursu będzie poinformowany.

 5. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych,
  w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: ”Administrator Danych Osobowych, NTL Radomsko Sp. z o.o., z siedzibą ul. 11 Listopada 2, 97-500 Radomsko”

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zwycięzcy Konkursu może prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.

 7. W celu ułatwienia Uczestnikowi Konkursu kontaktu w sprawie odbioru nagrody, podania swoich danych osobowych i udzielenia zgody na ich przetwarzanie Organizator zapewnił dostęp do specjalnej skrzynki mailowej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

 

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w Plebiscycie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

 2. Organizatorom przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia głosowania i Konkursu z ważnych powodów.

 3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Organizatorzy podadzą taką informację do publicznej wiadomości w sposób określony dla publikacji Regulaminu.

 4. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmują Organizatorzy Plebiscytu i Konkursu.

 5. Wysłanie SMS przez osobę biorącą udział w głosowaniu i/lub konkursie jest traktowane jako wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o Konkursie.

 

 TVNTVN24Agency

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej o cookies i jak je usunąć zobacz naszą politykę prywatności.