Niezależna Telewizja Lokalna należy do Grupy TVN
Ustaw tvntl.pl jako stronę startową
Piątek, 18 sierpnia 2017 r.
imieniny: Heleny, Bronisława
NTL z satelity

UWAGA zmiana transpondera!

wfosigw

odbior banner

Regulamin plebiscytu Człowiek Pozytywnie Zakręcony 2012

REGULAMIN PLEBISCYTU

Człowiek Pozytywnie Zakręcony

zwanego dalej „Plebiscytem”,

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.   Plebiscyt „Człowiek Pozytywnie Zakręcony” organizowany jest przez NTL Radomsko Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku przy ul. 11 Listopada 2, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS: 0000114461 zwaną dalej „NTL” lub ”Organizatorem”.

2.   Celem Plebiscytu jest wyłonienie przez widzów audycji „Jutro/Już weekend” (dalej „Audycja”) nadawanej w programie NTL Radomsko (dalej „Program”) osoby o najciekawszym hobby spośród 10 prezentowanych w Audycji NTL

3.   Plebiscyt polega na głosowaniu przez SMS na jedną z 10 osób wskazanych w Audycji w celu wybrania jednej, najciekawszej, która zdobywając największą liczbę głosów w głosowaniu zwycięży w Plebiscycie.

4.   Głosowanie odbywa się od 1 września do 29 września 2012.

 

 

PRZEBIEG PLEBISCYTU

§ 2

1.   Głosowanie w Plebiscycie odbywa się przez SMS na numerze 7222. W celu oddania głosu na wybrane zdjęcie w treści wiadomości SMS należy wpisać odpowiednio NTL.1, NTL.2, NTL.3 itd., gdzie cyfry są przyporządkowane kandydatom biorącym udział w Plebiscycie, na którego pragnie się oddać swój głos. Wiadomość powinna być zapisana bez odstępów, kropek i przecinków, wyłącznie cyfrowo.

2.   Koszt wysłania jednego SMS-a pod numer 7222 wynosi 2 zł + VAT (2,44 zł z VAT).

3.   Każdy głosujący może wysłać dowolną liczbę SMSów. Koszt wysłania każdego SMSa pod numer 7222 wynosi 2 zł + VAT.

4.   Udział w głosowaniu możliwy jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci Orange, Plus, T mobile i Play.

5.   Pracownicy TVN S.A., NTL Radomsko Sp. z o.o., Asseco Poland S.A., PTK Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.A., Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o. oraz członkowie ich najbliższych rodzin nie mogą brać udziału w głosowaniu.

6.   W Plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które spełniają wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem.

7.   W przypadku wysłania wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS, zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość SMS nie została poprawnie rozpoznana.

8.   SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczany do sumy oddanych w Plebiscycie głosów.

9.   W jednym SMS-ie można oddać głos na jednego kandydata.

10. Poprawne głosy SMS oddane w czasie przewidzianym na głosowanie w Plebiscycie ustalą wynik i zwycięskiego kandydata. W głosowaniu wygra osoba, która otrzyma największą liczbę głosów SMS w czasie trwania Plebiscytu. W przypadku remisu głosów dla dwóch lub więcej osób zdecyduje Komisja.

11. Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się w Audycji w dniu 05.10.2012r.

 

ZGODY I PRAWA DO WYKORZYSTANIA ZDJĘĆ

§ 3

1.      Udział w Plebiscycie oznacza, że osoba fizyczna zgłaszająca się do udziału w Plebiscycie (dalej „Kandydat”) wyraża zgodę na publiczne ujawnienie wizerunku oraz imienia i nazwiska (ewentualnie innych danych) w programie telewizyjnym NTL oraz na portalu internetowym NTL.

2.      Poprzez zgłoszenie do Plebiscytu Kandydata potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3.      Poprzez zgodę na kandydowanie w  Plebiscycie Kandydat wyraża zgodę na gromadzenie, ujawnianie i przetwarzanie jego danych osobowych przez TVN. Zgłaszający wyraża również zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi przez NTL, w szczególności dla potrzeb emisji telewizyjnej Audycji związanej z Plebiscytem.

4.      Kandydat przez uczestnictwo w Plebiscycie wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie rozpowszechnianie swojego wizerunku i danych w portalu internetowym NTL i nadawanie (pokazywanie) ich w ramach Audycji NTL.

5.      Udzielone przez Zgłaszającego zezwolenie o których mowa w ustępach powyżej nie są ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnoszą się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

6. NTL przysługuje prawo przeniesienia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, a w szczególności udzielania licencji, sublicencji oraz wyrażania stosownych zezwoleń i/lub zgód.NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM PLEBISCYTU

§ 4

1.  Nadzór nad prawidłowym przebiegiem całego Plebiscytu sprawuje komisja („Komisją”). Członków Komisji, łącznie z jej Przewodniczącym, powołał Organizator i są nimi: Ireneusz Staszczyk, Anna Frączyk, Daniel Łuszczyn

2.  Komisja rozpatruje wszelkie reklamacje od uczestników Plebiscytu związane z udziałem w Plebiscycie.

3. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej i przesyłane przez Zgłaszających do siedziby NTL Radomsko: ul. 11 Listopada 2, 97-500 Radomsko - w nieprzekraczalnym terminie 7 dni po zakończeniu czynności, której dana reklamacja dotyczy. W przypadku przesyłania reklamacji pocztą decyduje data odbioru reklamacji przez TVN.

4.  Decyzja Komisji odnosząca się do konkretnej reklamacji jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.

5.  Zgłaszający składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie jej załatwienia w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję.

ZMIANY REGULAMINU

§ 5

  1. NTL zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, a także możliwość zawieszenia, przerwania lub odwołania Plebiscytu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną, prawomocnym wyrokiem sądu, decyzją administracyjną, zmianą obowiązującego prawa, siłą wyższą w rozumieniu prawa cywilnego lub zmianą linii programowej NTL, o czym NTL powiadomi w sposób określony w § 6 Regulaminu.

PUBLIKACJA REGULAMINU

§ 6
Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w siedzibie NTL, ul. ul. 11 Listopada 2, 97-500 Radomsko oraz na www.tvntl.pl.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

1.            Uczestnictwo w Plebiscycie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

2.            Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia Plebiscytu z ważnych powodów.

3.            W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Organizator poda taką informację do publicznej wiadomości w sposób określony dla publikacji Regulaminu.

4.            We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyzje podejmuje Organizator Plebiscytu.

5.            Wysłanie SMS-a przez osobę biorącą udział w Plebiscycie jest traktowane jako wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o rozpoczęciu nowej edycji Plebiscytu i Konkursu dla widzów.

 

 TVNTVN24Agency

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej o cookies i jak je usunąć zobacz naszą politykę prywatności.